NNZ Group and Benelux

Warunki korzystania

1. Określenia ogólne
1.1 Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do odwiedzania strony www należącej do NNZ oraz do korzystania z informacji znajdującej się na tej stronie, łącznie z wszelkimi danymi, plikami oraz kodem, jakie znajdują się na tej stronie. Jeśli osoba odwiedzająca stronę NNZ nie zgadza się z treścią ustalonych warunków użytkowania, wówczas osoba ta nie może korzystać z zawartości niniejszej strony, jak również z ofert i usług zaoferowanych przez NNZ.
1.2 NNZ zachowuje sobie prawo do jednostronnej zmiany lub dopasowań w treści warunków użytkowania, bez konieczności uprzedniego poinformowania w tym. NNZ poinformuje użytkowników o dokonaniu wprowadzenia zmian lub dopasowań poprzez ogłoszenie, jakie zostanie umieszczone na tej stronie.

2. Prawa do własności i do użytkowania
2.1 O ile nie ustalono inaczej, wszystkie prawa, łącznie z wszystkimi prawami dóbr intelektualnych wynikające z niniejszej strony, jak również wszelkie informacje znajdujące się na tej stronie łącznie z wszelkimi danymi, plikami oraz kodami, są własnością prawną NNZ.
2.2 Osoba odwiedzająca niniejszą stronę ma prawo zapoznać się z jej treścią oraz zapoznać się z informacją opublikowaną na tej stronie. Osoba odwiedzająca niniejszą stronę ma prawo do reprodukcji informacji opublikowanych na tej stronie tylko i wyłącznie do celów osobistych, w ramach ustawowo ustalonych określeń, poprzez ich wydrukowanie lub poprzez ich skopiowanie na dysk twardy lub na dyskietkę.
2.3 Nie wolno zmieniać informacji opublikowanej na tej stronie, łącznie z wszelkimi danymi, plikami oraz kodami. Nie wolno wykorzystywać zdjęć/rysunków bez tekstu opisowego. Nie wolno kopiować ani reprodukować żadnej części niniejszej strony na żadnej innej stronie www.
2.4 Osobie odwiedzającej niniejszą stronę lub osobom trzecim nie wolno, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy NNZ dokonać połączenia, tzw. deep link lub połączenia typu gateway pomiędzy niniejszą stroną oraz jakąkolwiek inną stroną www, wyszukiwarką (meta) lub systemem komputerowym.
2.5 Zabroniona jest każda inna forma korzystania z niniejszej strony. Firma zachowuje sobie wszelkie prawa, jakie nie zostały sprecyzowane w niniejszym opracowaniu.

3. Disclaimer
3.1 Mimo faktu, iż firma NNZ troszczy się o to, aby informacje publikowane na jej stronie były właściwe, firma NNZ nie może zagwarantować poprawności lub pełności informacji opublikowanych na stronie.
3.2 Osoba odwiedzająca stronę i korzystająca z danych jest odpowiedzialna za sposób, w jaki korzysta z tych danych i musi sama sprawdzić dane odnośnie ich poprawności i pełności.
3.3 Firma NNZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w wyniku:
(a) korzystania ze strony lub zawartości strony lub informacji opublikowanej na stronie;
(b) zastosowania lub zawartości informacji na stronie www, która połączona jest za pomocą linku z niniejszą stroną lub jakiejkolwiek strony, której łącze podane jest na tejże stronie www;
(c) pogwałcenia prawa stron trzecich w oparciu o korzystanie z niniejszej strony lub w oparciu o informacje zawarte na niniejszej stronie.
Wyżej wymienione warunki nie odnoszą się do sytuacji zaistniałej w wyniku celowego postępowania lub wyraźnej winy ze strony firmy NNZ.
3.4 Jeśli w oparciu o niniejszą stronę dojdzie do zawarcia umowy między osobą odwiedzającą stronę a osobami trzecimi, firma NNZ nie uczestniczy w tym wydarzeniu w jakikolwiek sposób. Niniejsze warunki użytkowania nie odnoszą się do tego rodzaju transakcji i forma NNZ nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za szkody powstałe w wyniku tychże transakcji.
3.5 Mimo faktu, iż firma NNZ stara się, aby niniejsza strona była dostępna przez 24 godziny na dobę, firma NNZ nie jest odpowiedzialna za szkody powstałe w wyniku niedostępności strony. Dostęp do strony może zostać tymczasowo lub na stałe zablokowany, bez konieczności uprzedniego ostrzeżenia. NNZ zachowuje sobie prawo odmówienia użytkownikowi lub stronom trzecim dostępu do strony bez konieczności informowania o przyczynie takiej decyzji i w tym celu firma NNZ zachowuje sobie prawo podjęcia koniecznych kroków technicznych. Firma NNZ nie jest odpowiedzialna za zaistniałe szkody będące wynikiem tego kroku.

4. Urządzenia
4.1 Osoba odwiedzająca stronę jest zobowiązana do zakupienia, użytkowania i utrzymania systemu łączności z internetem, komputera, hardware oraz wszelkich urządzeń, jakie potrzebne są, aby móc odwiedzać niniejszą stronę. Firma NNZ nie jest odpowiedzialna za szkody urządzeń powstałe w wyniku odwiedzania niniejszej strony.

5. Dane osobowe
5.1 Jeśli użytkownik będzie odwiedzał niniejszą stronę, może zaistnieć fakt rejestracji jego danych osobowych, które zostaną następnie opracowane przez firmę NNZ. Informacje odnośnie sposobu rejestracji i opracowywania danych osobowych przez firmę NNZ znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych NNZ. 

6. System prawny w sytuacji konfliktowej
6.1 W przypadku sporów powstałych w stosunku do niniejszych Warunków użytkowania strony www jak i wszelkich innych powstałych pomiędzy użytkownikiem a firmą NNZ, wiążącye będzie prawo holenderske. Sytuacje konfliktowe, których nie uda się rozwiązać polubownie, zostaną rozstrzygnięte przez sąd w Groningen, Holandia. Nie ma to wpływu na fakt odwołania się przez użytkownika od decyzji sądowej i powołania się na prawo lokalne lub międzynarodowe lub na międzynarodowe umowy, tylko i wyłącznie, jeśli będzie  chodziło o zmuszające ustalenia prawne, wówczas mają one wpływ na związek, jaki zaistnieje między firmą NNZ oraz użytkownikiem.
6.2 Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania określeń prawnych, jakie panują w kraju, z którego użytkownik korzysta ze strony i ją odwiedza.
6.3 W razie, gdyby okazało się, iż niniejsze Warunki użytkowania zostały uznane za niewiążące lub zostały prawnie uznane za nieważne, wówczas wychodzi się z założenia, iż obie strony uzgodniły rozwiązanie, które odpowiada rozwiązanym (lub części rozwiązanych) Warunków użytkowania, które to rozwiązanie nie podlega rozwiązaniu lub nie zostanie prawnie uznane za unieważnione.
6.4 Niniejsze Warunki użytkowania zostały opracowane w oryginalnej wersji w języku holenderskim. Do celów interpretacyjnych należy się odwoływać do tejże wersji językowej. 

 

DLACZEGO SIEĆ OPAKOWANIOWA NNZ?
PRZEKSZTAŁCAMY

Zrównoważony rozwój
Ogólnoświatowe rozwiązania strategiczne
Pionierstwo
Rzetelność i etyka

PRAWDZIWA WSPÓŁPRACA

Długoterminowa współpraca
Praca zespołowa
Innowacja oparta na zasadzie #Rethink
Pełna obsługa logistyczna

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO KONKRETNYCH POTRZEB

Niezależne doradztwo
Wgląd w innowacje
Bliskie relacje z klientem
Szeroka oferta

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami.

"*" wskazuje pola wymagane

Jak postępujemy z Twoimi danymi? Przeczytaj nasze oświadczenie o ochronie prywatności. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych e-maili w dowolnym momencie.