SDG 8

Cele ONZ w firmie NNZ: CZR 8

Promowanie zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i godnej pracy dla wszystkich

Zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy może być motorem postępu, tworzyć godne miejsca pracy dla wszystkich oraz podnosić poziom życia.

 

Firma NNZ przyczynia się do realizacji celu szczegółowego CZR 8.8 (ONZ): Ochrona praw pracowniczych oraz propagowanie bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników poprzez:

1. Dbanie o dobrostan pracowników firmy NNZ: zaufanie, witalność, zatrudnialność.

  • Nasza polityka personalna ma na celu ochronę kultury firmy NNZ oraz dostarczenie platformy sprzyjającej witalności i utrzymywaniu zatrudnialności w organizacji. W firmie NNZ kierownictwo obdarza pracowników zaufaniem i zakłada, że działają oni w dobrej wierze.
  • Zasada 4P, na której opiera się zaufanie, to: Passion (pasja), Pleasure (przyjemność), Personal (indywidualny charakter) i Plan (wspólne planowanie).

2. Witalność i utrzymywanie zatrudnialności to czynna i trwała interakcja między pracownikiem a kierownikiem. Ostateczna odpowiedzialność za witalność i utrzymywanie zatrudnialności spoczywa na samym pracowniku. Kierownik pełni rolę coacha. Cel jest dwuwymiarowy: uświadomienie pracownikom potrzeby przyjęcia osobistej odpowiedzialności, a kierownikowi – czujności i umiejętności zapewnienia w porę odpowiedniego wsparcia. Aby osiągnąć te cele, a następnie przełożyć je na warunki sprzyjające zdrowiu, dobrostanowi i efektywności, konieczne są starania ze strony kierownictwa i pracownika.

  • Kierownictwo firmy NNZ jest odpowiedzialne za dobre praktyki w zakresie zatrudnienia, zapewnienie otwartej kultury ze sprzyjającą i inspirującą kadrą kierowniczą oraz za politykę strukturalną dotyczącą rozwoju pracowników.

Pracownik firmy NNZ jest odpowiedzialny za utrzymywanie własnej zatrudnialności, dbanie o jej optymalizację i utrzymywanie. Dotyczy to zdrowotnych aspektów zatrudnialności oraz dopasowania ambicji organizacji i pracownika w takich obszarach jak wiedza, kompetencje i umiejętności.

3. Dbanie o dobrostan pracowników naszych dostawców. Kontrola zakładów produkcyjnych dostawcy pod kątem przestrzegania praw pracowniczych oraz bezpiecznych i stabilnych warunków pracy dla wszystkich pracowników. Dostawcy podpisują kodeks postępowania dostawców NNZ w zakresie zatrudnienia, praw człowieka i etycznego postępowania oraz przestrzegają go.

  • Firma NNZ jest członkiem organizacji Sedex.
  • Dostawcy obowiązani są traktować pracowników zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, płacy minimalnej wystarczającej na utrzymanie, maksymalnego czasu pracy i akceptowalnych warunków życia, a także powstrzymywać się od wszelkich dyskryminacyjnych praktyk rekrutacyjnych.
  • Dostawcy muszą przestrzegać podstawowych praw człowieka swoich pracowników, stosując się do standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie niedyskryminacji, pracy dzieci, pracy przymusowej, negocjacji zbiorowych i wolności zrzeszania się.
  • Zapewnienie zrównoważonego wzrostu gospodarczego naszym pracownikom.

4. Od chwili powstania w 1922 r. firma NNZ pracuje nad ciągłością swojej działalności. Aby móc to zagwarantować:

  • sporządza co 3 lata długoterminowy plan oparty na czterech filarach zrównoważonego rozwoju;
  • minimalizuje ryzyko biznesowe poprzez geograficzne rozproszenie na rynkach w sektorze rolniczym i przemysłowym
  • przejmuje wyłącznie firmy o podobnej kulturze.

 

Dostrzegamy okazje do zrównoważonego rozwoju i opracowujemy realne zobowiązania!
DLACZEGO SIEĆ OPAKOWANIOWA NNZ?
PRZEKSZTAŁCAMY

Zrównoważony rozwój
Ogólnoświatowe rozwiązania strategiczne
Pionierstwo
Rzetelność i etyka

PRAWDZIWA WSPÓŁPRACA

Długoterminowa współpraca
Praca zespołowa
Innowacja oparta na zasadzie #Rethink
Pełna obsługa logistyczna

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO KONKRETNYCH POTRZEB

Niezależne doradztwo
Wgląd w innowacje
Bliskie relacje z klientem
Szeroka oferta

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami.

"*" wskazuje pola wymagane

Jak postępujemy z Twoimi danymi? Przeczytaj nasze oświadczenie o ochronie prywatności. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych e-maili w dowolnym momencie.